Съгласие за работа с лични данни (общо)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в „Екофарм“ ЕООД поставяме защитата на Вашата лична информация като наша основна задача и затова искаме да споделим с Вас следното:

„Екофарм“ ЕООД, ЕИК 130390055 е администратор на лични данни в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.

„Екофарм“ ЕООД осъществява търговска и маркетингова дейност, свързана с внос и търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и др., като притежава необходимите за тази дейност разрешения и лицензи. Във връзка със своята дейност „Екофарм“ ЕООД обработва посочените по-долу лични данни за посочените в това съгласие цели.

Екипът на „Екофарм“ ЕООД ще Ви е благодарен, ако позволите да събираме и обработваме следните Ваши лични данни: *Име, *УИН, *Телефонен номер, *E-mail,*Специалност, *Месторабота.

„Екофарм“ моли за Вашето съгласие да събира и обработва посочените видове данни за целите, описани по-долу.

Предоставям съгласието си на „Екофарм“ ЕООД да събира и  обработва посочените мои лични данни за следните цели:

             

 (1) Осъществяване     на маркетинг комуникацияпредоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от „Екофарм“ ЕООД на българския пазар.          

 Съгласявам се  Да/Не

 

  (2) Маркетинг мероприятия – представяния на продукти, организиране и провеждане на събития,  семинари, обучителни курсове и др.

Съгласявам се   Да/Не

              

 (3) Отчитане на посещенията при Вас на служители на „Екофарм“ ЕООД в системата за отчитане на служебни ангажименти на служители на дружеството.

 Съгласявам се    Да/Не

 

Дейностите във връзка с изброените цели за събиране и обработване на лични данни се осъществяват в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. Дейностите по цел (1) и (2) по-горе могат да се осъществяват чрез лично посещение от служител на „Екофарм“ ЕООД или чрез изпращане на съобщения от страна на наши служители – по поща, чрез куриер или по електронен път.

Срок за обработване: Срокът, за който искаме Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни за посочените цели е 5 години. След изтичането на този срок ние или ще потърсим отново Вашето съгласие или ще изтрием посочените Ваши лични данни, които се намират при нас. В случай, че предоставите Вашето съгласие, то ще бъде валидно за посочения период от 5 години, освен ако не решите да го оттеглите изцяло или частично преди изтичането му. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

Запознайте се с приложения Информационен документ, който предоставя по-подробна информация за „Екофарм“ като администратор на лични данни, Вашите права, целите на обработването на лични данни, използването им и др.

 

Свържете се с нас: Имейл: privacyteam@ecopharm.bg *телефон: 02-906 90 70 *уеб сайт: www.ecopharm.bg

Тази декларация за съгласие е на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Запознат/а съм и с приложения „Информационен документ“ за обработването на лични данни в „Екофарм“ ЕООД.

Дата: ....../......./2019 г.                                                                                                                   подпис: ................................................

                                                                                             /..................................................../                                                                                                             (три имена)

 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО:

1. Да изисквате Вашите лични данни да не се обработват с никаква друга цел, освен тези,  с които сте се изрично съгласил/а и само в съответствие с относимото законодателство.

2. Да изисквате поправки във Вашите лични данни.

3. Да изисквате да Ви предоставим копие Вашите от личните данни, които съхраняваме и обработваме.

4. Да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни изцяло или частично. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви в бъдеще не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

5. Да поискате изтриването на цялата или част от информацията, която съхраняваме или обработваме във връзка с Вас (право да бъдете забравен/а).

6. Да поискате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени на трето лице.

7. Да поискате информация и съдействие от нас по отношение на използването на Вашите лични данни.

8. Да подадете жалба към Комисията по защита на личните данни по отношение на Вашите права, които смятате за нарушени.Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм