Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)


ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Заявявам, че желая да оттегля съгласието, което съм предоставил/а на „Екофарм“ ЕООД, ЕИК 130390055 за обработване на мои лични данни за следната цел:

Организиране и осъществяване на маркетинг и обучителни мероприятия – представяния на продукти,  организиране и провеждане на събития,  семинари, обучителни курсове и др., в и извън територията на България.

Наясно съм, че оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Дата: ....../......./......... г.                                           подпис: ...................

                                                                                                                                                                                                                                             /.........................................................../

                                                                                                       (три имена)

 Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм