Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)


 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в „Екофарм“ ЕООД поставяме защитата на Вашата лична информация като наша основна задача и затова искаме да споделим с Вас следното:

„Екофарм“ ЕООД, ЕИК 130390055 е администратор на лични данни в съответствие с изискванията на приложимото европейско и национално законодателство. „Екофарм“ ЕООД осъществява търговска и маркетингова дейност, свързана с внос и търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и др., като притежава необходимите за тази дейност разрешения и лицензи. Във връзка със своята дейност „Екофарм“ ЕООД обработва посочените по-долу лични данни за посочената в това съгласие цел. Екипът на „Екофарм“ ЕООД ще Ви е благодарен, ако позволите да събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

*идентификационни данни от документ за самоличност съгласно Закона за българските документи за самоличност (лична карта или паспорт) - *име, *номер на документ за самоличност, *ЕГН, *валидност на документ за самоличност и *дата на издаване на документ за самоличност.

„Екофарм“ моли за Вашето съгласие да събира и обработва посочените видове данни за целта, описана по-долу.

Предоставям съгласието си на „Екофарм“ ЕООД да събира и  обработва посочените мои лични данни за следната цел:

Организиране и осъществяване на маркетинг и обучителни мероприятия – представяния на продукти,  организиране и провеждане на събития,  семинари, обучителни курсове и др., в и извън територията на България.

ДА/НЕ

Дейностите във връзка с посочената цел за събиране и обработване на лични данни се осъществяват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Молим за Вашето съгласие за обработване на личните ви данни в посочения обем, тъй като представянето на идентификационни данни от документи за самоличност често е необходимо при организирането на събития свързани с пътувания.

Срок за обработване: Срокът, за който искаме Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни за посочената цел е 1 година. След изтичането на този срок ние или ще потърсим отново Вашето съгласие или ще изтрием посочените Ваши лични данни, които се намират при нас. В случай, че предоставите Вашето съгласие, то ще бъде валидно за посочения период от 1 година, освен ако не решите да го оттеглите преди изтичането му. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

На нашата уеб-страница можете да се запознаете с публикувания Информационен документ на „Екофарм“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг-мероприятия, който предоставя по-подробна информация за „Екофарм“ ЕООД като администратор на лични данни, Вашите права, целите на обработването на лични данни, използването им във връзка с конкретната цел и др.

 

Свържете се с нас: Имейл: privacyteam@ecopharm.bg *телефон: 02-906 90 70 *уеб сайт: www.ecopharm.bg

Тази декларация за съгласие е на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Запознат/а съм и с публикувания на www.ecopharm.bg „Информационен документ на „Екофарм“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг-мероприятия” в „Екофарм“ ЕООД.

Дата: ....../......./.......г.                              подпис: ................................................

                                                              (............................................................/ 

                                                                    (три имена)      

 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО:

1. Да изисквате Вашите лични данни да не се обработват с никаква друга цел, освен тези,  с които сте се изрично съгласил/а и само в съответствие с относимото законодателство.

2. Да изисквате поправки във Вашите лични данни.

3. Да изисквате да Ви предоставим копие Вашите от личните данни, които съхраняваме и обработваме.

4. Да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни изцяло или частично. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви в бъдеще не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

5. Да поискате изтриването на цялата или част от информацията, която съхраняваме или обработваме във връзка с Вас (право да бъдете забравен/а).

6. Да поискате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени на трето лице.

7. Да поискате информация и съдействие от нас по отношение на използването на Вашите лични данни.

8. Да подадете жалба към Комисията по защита на личните данни по отношение на Вашите права, които смятате за нарушени.

 

 

 

 Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм