ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД


ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Ние в „Екофарм“ ЕООДпоставяме защитата на Вашата лична информация като наша основна задача и затова искаме да споделим с Вас следното:

1.     За „Екофарм“ ЕООД и настоящия документ

„Екофарм“ ЕООД, ЕИК 130390055 е администратор на лични данни в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. Във връзка с търговската и маркетингова дейност, които осъществява „Екофарм“ ЕООД, ние обработваме видовете лични данни, посочени в представената Ви Декларация за съгласие за събиране и обработване на лични данни, за което търсим Вашето съгласие.

Настоящият Информационен документ на „Екофарм“ ЕООД Ви предоставя допълнителна информация към представената Ви с Декларацията за съгласие за събиране и обработване на лични данни, за да Ви гарантираме законосъобразност, прозрачност и добросъвестност при събирането и обработването на Вашите лични данни.

Този Информационен документ, както и представената Ви Декларация за съгласие за събиране и обработване на лични данни (декларацията за съгласие) са на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Запознайте се внимателно с информационния документ и с декларацията за съгласие и преценете дали да предоставите Вашето съгласие за обработване на данните Ви за една или повече от формулираните цели – в съответствие с Вашето желание и разбирания.

2.     За Вашето съгласие

Предоставянето на съгласието Ви не е задължително или договорно изискване и не е във връзка със сключване на последващ договор. Вие сте свободен/а да предоставите съгласието си или не. В случай, че решите да не предоставите съгласие за обработване на Вашите лични данни за формулираните в декларацията за съгласие цели, ние няма да можем да ползваме данните Ви за в бъдеще и съответно – няма да можем да осъществяваме представяне на продуктите си пред Вас, както и да осъществяваме спрямо Вас дейности във връзка с формулираните в декларацията за съгласие цели. Ако желаете да оттеглите изцяло или частично вече предоставено съгласие, моля използвайте приложената бланка за оттегляне на съгласието. Можете да я представите попълнена на наш служител, да я изпратите по пощата на нашия адрес или сканирана – по имейл. В случай, че сте изгубили бланката за оттегляне на съгласието си, моля свържете се с нас. Възможно е наш служител да се свърже с Вас единствено, за да сме сигурни, че оттеглянето на съгласието е действително направено от Вас.  След оттеглянето на Вашето съгласие, ние няма да използваме Вашите лични данни за посочените в декларацията за съгласие цели, както и ще ги изтрием от нашите системи в едномесечен срок след оттеглянето на съгласието и в съответствие с обхвата на оттеглянето. Поради правни причини ние трябва да запазим информация относно Вашето съгласие и оттеглянето му за по-дълъг период.

При въпроси във връзка с Вашите лични данни и ползването им от „Екофарм“ ЕООД, не се колебайте да се свържете с нас на посочените данни за контакт с дружеството.

3.     За какво използваме Вашите данни:

В случай, че предоставите Вашето съгласие за събиране и обработване на лични данни чрез попълване и подписване на представената Ви Декларация за съгласие, „Екофарм“ ЕООД ще обработва данните Ви на основание на чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Вашите данни ще бъдат обработвани от нас единствено с оглед на следните конкретно формулирани цели:

(1)   Осъществяване на маркетинг комуникацияпредоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от „Екофарм“ ЕООД на българския пазар.

(2)   Маркетинг мероприятия – представяния на продукти,  организиране и провеждане на събития,  семинари, обучителни курсове и др.

(3)   Отчитане на посещенията при Вас на служители на „Екофарм“ ЕООД в системата за отчитане на служебни ангажименти на служители на дружеството.

 4.     За какво не използваме Вашите данни:

Ние няма да използваме Вашите данни за никаква цел извън изрично формулираните по-горе и в представената ви Декларация за съгласие. И по-конкретно искаме да Ви уверим, че:

Ние не извършваме автоматизирано профилиране въз основата на Ваши лични данни и не взимаме решения основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.

Ние не осъществяваме трансфери на лични данни в страни извън Европейския съюз.

5.       Как осигуряваме сигурността на Вашите данни:

Работим  усилено за да осигурим сигурността на данните, които администрираме и да минимизираме рисковете от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме и за въвеждане на защитни мерки, които да предпазват информацията чрез:

 •    използваме протоколи за сигурност като HTTPS;
  • използваме мерки за физическа защита, за да предпазваме срещу неоторизиран достъп до системите ни;
  • ограничаваме достъпа до лична информация, до служители, изпълнители и други лица, които имат нужда да знаят тази информация, за да я обработят. Те са обект на стриктни договорни задължения за конфиденциалност, процедури за обработка на данни и вътрешни правила и могат да бъдат дисциплинарно наказани или уволнени в случай че не спазват всичките тези задължения;
  • регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки;

 6.     Как предотвратяваме вреди и отговаряме на правни запитвания:

Въвеждаме различни мерки за защита с цел сигурност на личните данни, които администрираме. В случай на установен риск или неоторизиран достъп до данни или сигнал за риск в сигурността/неоторизиран достъп ще предприемем всички възможни мерки да ограничим риска и да проведем разследване, да отстраним слабости/пробив в сигурността и да уведомим държавните институции за защита на личните данни в съответствие със закона.

Не предоставяме „прикрит“ достъп до лични данни, които администрираме или до сървърите,  на които те се съхраняват на държавни институции, но може да им дадем достъп, да запазим и споделим вашата информация в отговор на правно запитване (като съдебно разпореждане или др.), в случай че законът ни задължава за това.

 7.     Ние и нашите партньори:

За да осъществяваме нашата дейност, в т.ч. и за да поддържаме нашите информационни системи работещи и в изправност  ние използваме услугите на доверени партньори, чиято дейност може да бъде свързана с обработване на лични данни, които „Екофарм“ администрира. Ние използваме услугите на партньори, които споделят ценностите ни и ангажираността ни към сигурността на информацията, поверителността и прозрачността при обработването на лични данни. Всички тези наши партньори са обвързани от задълженията да оперират с личните данни, които обработват в съответствие със законодателството, както и от стриктни договорни ангажименти към „Екофарм“ ЕООД. Ние изискваме от тях да се грижат за данните Ви, както бихме го правили ние. Категории получаващи Ваши лични данни биха могли да бъдат например туроператори, в случай, че сме Ви поканили на семинар или мероприятие и е необходимо да осигурим транспорта или настаняването Ви или дружества в сферата на информационните технологии, които осигуряват техническата подръжка на нашата система за отчитане на работните посещения на служителите на „Екофарм“ ЕООД. Това са предимно случаи, в които за изпълнение на дейности във връзка с формулираните цели в представената Ви Декларация за съгласие, ние не можем да се справим сами, тъй като дейностите излизат извън нашия предмет на дейност, поради което ни е необходимо съдействие от други дружества. Нито ние, нито нашите партньори предаваме ваши данни на трети лица в други случаи, както и за цели извън посочените в предоставената Ви декларацията за съгласие.

До 25 май 2018 г. ще предоставим на уеб сайта си www.ecopharm.bg  списък на категориите получатели на лични данни, администрирани от „Екофарм“ ЕООД, вкл. и обработващи лични данни, който ще бъде периодично актуализиран.

8.     Вашите права:

За нас в „Екофарм“ ЕООД е важно да Ви уведомим, че Вие имате право:

 • Да изисквате Вашите лични данни да не се обработват с никаква друга цел, освен тези,  с които сте се изрично съгласил/а и само в съответствие с относимото законодателство.
 • Да изисквате поправки във Вашите лични данни.
 • Да изисквате да Ви предоставим копие Вашите от личните данни, които съхраняваме и обработваме.
 • Да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни изцяло или частично. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви в бъдеще не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.
 • Да поискате изтриването на цялата или част от информацията, която съхраняваме или обработваме във връзка с Вас (право да бъдете забравен/а).
 • Да поискате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени на трето лице.
 • Да поискате информация и съдействие от нас по отношение на използването на Вашите лични данни.
 • Да подадете жалба към Комисията по защита на личните данни по отношение на Вашите права, които смятате за нарушени.

9. Промени и известия:

Периодично можем да изменяме или актуализираме настоящия Информационен документ, декларацията за съгласие за събиране и обработване на лични данни или оттеглянето на съгласие за събиране и обработване на лични данни.  В случай че направим промени, ще Ви уведомим по подходящ начин, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила.

При необходимост ще поискаме отново Вашето съгласие за събиране и обработване на личните Ви данни.

КОНТАКТИ:

„Екофарм“ЕООД

Адрес: ул. Атанас Дуков 29, етаж 3

Сграда "Рейнбоу плаза"

1407 гр. София, Район "Лозенец"  

 

Имейл:privacyteam@ecopharm.bg

Телефон: +359 (02) 906 90 70Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм