Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация


       
  Подпомагане на медицински специалисти за посещаване на конгрес, организиран от трети страни   
       
       

по
 ред
Име на конгреса Обща сума
изразходвана за конгреса
Брой Здравни специалисти,
 подпомогнати финансово
да присъстват
1 IBD ECCO Congress 2017 126.60 2
2 AOOS Annual Meeting 2017 180.00 1
3 EAU London 2017 21.28 2
4 European Association for Study of the Liver Congress 2017 1 081.20 5
5 1st World Congress on Material Fetal Neonatal Medicine 880.12 1
6 SAM 2017, Skin Allergy Meeting - Joint Meeting with ESCD 841.01 1
7 4th World Congress on Acute Heart Failure 2 552.24 2
8 Участие в конгрес организиран от трети лица 198.91 3
9 Global Congress on Hysteroscopy 2017 115.75 1
10 14th EAVD Spring Symposium 430.09 3
11 18th EFFORT Congress 93.20 2
12 54th ERA - EDTA 1 569.01 1
13 European Society of Human Reproduction and Embryology Annual Meeting 2017 158.42 1
14 ESC Congress 2017 23 169.68 15
15 ERS International Congress 2017 3 899.92 2
16 EuroEcho Imaging 2017 12 799.82 15
17 Участие в конгрес организиран от трети лица 820.00 1
18 43rd Argentine Congress of Cardiology 1 169.51 1
19 15th edition Venice Arrythmias 2017 2 016.62 2
20 25th Unied Gastroenterology Week 2017 70.00 1
21 Участие в конгрес организиран от трети лица 364.67 1
22 EUROCMR 2017 6 034.92 7
23 18 Национална конференция за ОПЛ 19-21.05.2017 2 973.00 5
24 Курс ултразвук в АГ 03-05.11.2017 1 119.00 8
25 20- Национална гинекологична конференция 16-19.03.2017 216.00 12
26 IV-ти Национален конгрес АГ 10.2017 504.00 21
27 Втора Национална педиатрична конференция 31.03-02.04.2017 2 020.00 7
28 Трета Национална конференция по Педиатрия Велико Търново 10-11.03.2017 151.67 2
29 Международен симпозиум по Гастроинтестиална ендоскопия 01-03.06.2017 625.00 22
30 Национална конференция по гастроентерология 05-07.10.2017 675.00 22
31 III Национална конференция по хематология 8-9.12.2017 253.00 10
32 20-та Научнао-практическа конференция Трявна 23-26.11.2017 1 180.00 3
33 Национална научно-практическа конференция 16-18.11.2017 1 350.00 14
34 Варненски дерматологични дни 1 668.00 8
35 Нац. Практическа конференция на тема "Съвременни превенция профилактика и лечение в педиатрията-осми модул КК "Златни Пясъци "24-26.03.2017 1 250.00 3
36  Нац.конф.генекология 2 744.00 23
37 Участие в мероприятие 12-14.05.2017 188.00 1
38 Такса участие в 22 Нац. Семинар 8.06-10.06.2017 300.00 1
39 2 -ра Нац.Среща  30.06-02.07.2017 (УМБАЛСМ) 330.00 1
40 Участие в конференция по "някои терапевтични възможности в педиатрията всветлината на медицината на доказателствата " гр Хисаря 12-14 май 2017 г 102.00 1
       
       
  Общо за 2017 76 241.64 234
  Подкрепа за здравни специалисти за участие в събитие, организирано от компанията
       
       
       

по
 ред
Събитие/МНМ Сума Брой
Участници
1 Мероприятие МНМ - Антибиотици 30 770.13 898
2 Мероприятие МНМ - Кардиология 6 217.83 163
3 Мероприятие МНМ - AG 1 539.90 48
4 Мероприятие МНМ - Гастроентерология 1 503.24 47
    40 031.10 1156
    Предоставяне на средства на Здравни Организации    
           
КОД (посочете код от Номенклатурата) ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО Размер на дарението Вид на дарението
Наименование/Име, презиме, фамилия БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
1 2 3 4 5 6
1 2 Фондация Св. Иван Рилски   100.00 парично 
2 1 УМБАЛ Свети Георги ЕАД - Пловдив 115576405 0.00 продуктово
3 1 УСБАЛ по Ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" 000664332 800.00 парично 
4 1 УСБАЛ по Ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" 000664332 400.00 парично 
5 1 МБАЛ за Женско здраве - Надежда ООД 202195960 0.00 продуктово
6 1 МБАЛ Силистра АД 118501906 46.04 продуктово
7 1 УМБАЛ Свети Георги ЕАД - Пловдив 115576405 0.00 продуктово
8 1 КОЦ Пловдив ЕООД 000463379 0.00 продуктово
9 1 Сити Клиник УМБАЛ ЕООД 202139132 0.00 продуктото
10 1 МБАЛ Джи Мед  ЕООД 202628753 0.00 продуктово
11 1 МБАЛ Исперих ЕООД 116504387 172.93 продуктово
12 1 МБАЛ за Женско здраве - Надежда ООД 202195960 4280.92 продуктово
13 1 МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново 104510514 226.04 продуктото
14 4 НСА Васил Левски 000670627 2000.00 парично 
15 1 КОЦ Пловдив ЕООД 000463379 0.00 продуктово
16          
17          
18          
19          
20          
Общо за код от 1 до 18       8025.93  
Разходи за дарения , признати за данъчни цели по чл.31, ал.1-4       8025.93  

 

 

Методологията, която е приложена при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства по всяка категория

 

Използваната методология за изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства са описани на стр. 7 от финансовия отчет на дружеството за 2017 г. в перо Разходи за външни услуги и материали в отчета за всеобхватния доход. Предоставените средства се отнасят до лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

                Тези разходи са разбити подробно на страница 24 от финансовия отчет на дружеството -Разходи маркетинг. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента до която това би довело за признаване на активи/пасиви, които отговарят на определенията за такива съгласно МСФО. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят се изпълняват.

                По отношение на етичния кодекс на ЕГА е възприет Вариант 2 за оповестяване на информацията, както следва:

В обобщен вид сумата, предоставена за подкрепа на здравните специалисти по отделни конференции или срещи, както следва:

•  Подкрепа за посещаване на конгрес, организиран от трети страни (съгласно раздел 4.4):

 • Име на конгреса,

 • Обща сума, изразходвана за конгреса, включително

 • Броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.

   

  • Събитие, организирано от компанията: разходваната сума в обобщен вид, включително и броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.

   

  •  Предоставяне на средства на Здравни Организации:

 • Субсидии и дарения: обобщени парични суми и кратко описание на естеството на субсидията или дарението (например субсидия за проучване, дарение на оборудване, продуктово дарение, и т.н.) Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм