Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.


Подпомагане на медицински специалисти за посещаване на конгрес, организиран от трети страни

 


по
 ред
Име на конгреса Обща сума
изразходвана за конгреса за продукти по лекарско предписание
Брой Здравни специалисти,
 подпомогнати финансово
да присъстват
1 Conference UAE 225.00 1
2 THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PREHYPERTENSION,
HYPERTENSION AND CARDIO METABOLIC SYNDROME 
4 312.88 2
3 The 13th Congress of ECCO 142.55 2
4 The 3rd Postgraduate Course in Heart Failure 210.00 1
5 The 2nd World Arthroplasty Congress 273.43 2
6 ESAG's 3rd World Congress 316.90 2
7 The 28th ECCMID 499.80 1
8 EASL 2018 245.63 3
9 The 18th ESSKA Congress 537.64 2
10 Маркетинг мероприятие 215.03 3
11 Маркетинг мероприятие 1 233.89 2
12 The 5th Pneumo Update Europe 2018 2 200.30 5
13 The 17th World Congress in Fetal Medicine 312.93 2
14 Heart Failure 2018 & World Congress on Acute Heart Failure 5 720.75 14
15 PREIS SCHOOL 6 518.24 2
16 The 34th Annual Meeting of ESHRE 889.90 2
17 The 3rd Postgraduate Course in Heart Failure 210.72 1
18 ESC Munich 2018 5 423.12 6
19 ERS International Congress 2 816.40 3
20 ERS International Congress 2 272.89 1
21 UEG Week 58.68 1
22 UEG Week 48.48 1
23 Маркетинг мероприятие 128.76 2
24 Маркетинг мероприятие 1 160.00 2
25 Маркетинг мероприятие 825.00 1
26 Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо 433.00 1
27 Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо 781.60 1
28 Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо 1 277.16 2
29 ESHRE 2018 635.64 1
30 EASL 2018 78.12 1
31 Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо 636.14 1
32 ObGyn Training course 2018 48.60 1
33 XIX Национален конгрес  по стерилитет и репродуктивно здраве 15-18.03.2018 237.60 2
34 III Национална конференция хепатология  35.00 2
35 21 Национална гинекологична конференция 22-25.03.2018 939.60 15
36 Такса правоучастие СДК МФ Деканат 2.50 1
37 Конференция Варненски дерматологични дни 128.50 5
38 XX-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение 40.00 1
39 III Международен конгрес по Майчино-фетална медицина 246.09 7
40 19-та Конференция за ОПЛ и педиатри 18-20.05.2018 1 375.50 10
41 Конференция по Педиатрия - Велико Търново 308.99 3
42 VIII Научна среща на СОИБОМ 80.00 1
43 XI Балкански конгрес по оториноларингология 31.05-03.06.2018 302.20 2
44 Участие в конференция "Училище по педиатрия и детска гастроентерология 23-25.03.2018 289.76 3
45 III Национална педиатрична конференция 19-22.04.2018 833.33 5
46 XXXVI Национална акушерска конференция и XIII Национална конференция на акушерките 21-24.06.2018 668.67 11
47 VII Регионална конференция на БДД "Море от Дерматология" 17-20.05.2018 44.00 3
48 XIV Световен конгрес по ЕхоКГ 17-20.05.2018 1 582.00 5
49 Симпозиум "Остър коронарен синдром" 15-17.06.2018 200.00 1
50 XXI Национален конгрес по ултразвук в медицина 13-16.09.2018 1 091.25 12
51 XIII Национален конгрес по гастроентерология 11-13.10.2018 1 127.55 15
52 4-ти конгрес на GP/FM по обща медицина Пловдив 22.11.-25.11.2018 2 366.00 18
53 Конфепенция Спешна педиатрия 19-21.10.2018 Пловдив 1 036.93 10
54 14-ти Национален конгрес по педиатрия 328.50 1
55 XXI Национална конференция по Онкогинекология 39.00 1
56 Курс по ултразвук Ian Donald school 02-04.11.2018 295.00 10
57 Курс по МФМ 594.50 30
58 11-та АГ конференция от доболнична помощ 77.00 4
59 първа конференция по урогинекология 23.00 1
60 21-ва Научно-практическа конференция Трявна, 29.11.-02.12.2018 100.00 3
61 14-ти конгрес на микробиолозите 20.83 1
62 IV Национална конференция по хепатология 07-08.12.2018 400.50 8
63 ПИФ Клинична ревматология 16-18.11.2018 117.00 3
64 Национална конференция MedicRon Reumatology & Oncology & Neurology Conference 2018 06-09.12.2018 1 080.00 4
  Общо 2018 56 699.97

270

Подкрепа за здравни специалисти за участие в събитие, организирано от компанията

 


по
 ред
Събитие/МНМ Сума Брой
Участници
Процент продукти по лекарско предписание % Сума за продукти по лекарско предписание
1 Мероприятие МНМ - Антибиотици 11 263.04 333 50% 5 631.52
2 Мероприятие МНМ - Кардиология 5 631.52 167 50% 2 815.76
3 Мероприятие МНМ - AG 2 752.61 77 5% 137.63
4 Мероприятие МНМ - Гастроентерология 2 252.61 67 15% 337.89
5 Мероприятие МНМ - Урология 450.00 73 0% 0.00
6 Мероприятие МНМ - ОДА 1 126.30 33 0% 0.00
    23 476.07 749 38.01% 8 922.80

Предоставяне на средства на Здравни Организации

 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО Размер на дарението %
по
лекарско
предписание
% сума по лекарско предписание
Наименование/Име, презиме, фамилия БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
3 4 5 6 7
АМЦСМП Проф. Д-р Димитър Стаматов Варна 204644966 600.00 0% 0.00
МБАЛ Добрич АД 124141302 185.87 100% 185.87
ДКЦ Уромед 2001 ООД 130475872 1 100.00 0% 0.00
УМБАЛ Свети Георги ЕАД 115576405 0.02 100% 0.02
КОЦ Стара Загора ЕООД 000812197 5 351.15 100% 5 351.15
Българска федерация по тенис 000708469 4 000.00 0% 0.00
КОЦ Стара Загора ЕООД 000812197 4 923.05 100% 4 923.05
МБАЛ Света Марина ЕАД 103562052 244.32 100% 244.32
НСА Васил Левски 000670627 2 000.00 0% 0.00
МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД гр. Велико Търново 104510514 500.00 0% 0.00
УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД 000715054 2 140.46 100% 2 140.46
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    21 044.87   12 844.87
    21 044.87   12 844.87

Методологията, която е приложена при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства по всяка категория

 

Използваната методология за изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства са описани на стр. 7 от финансовия отчет на дружеството за 2018 г. в перо Разходи за външни услуги и материали в отчета за всеобхватния доход. Предоставените средства се отнасят до лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

                Тези разходи са разбити подробно на страница 24 от финансовия отчет на дружеството -Разходи маркетинг. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента до която това би довело за признаване на активи/пасиви, които отговарят на определенията за такива съгласно МСФО. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят се изпълняват.

                По отношение на етичния кодекс на ЕГА е възприет Вариант 2 за оповестяване на информацията, както следва:

В обобщен вид сумата, предоставена за подкрепа на здравните специалисти по отделни конференции или срещи, както следва:

•  Подкрепа за посещаване на конгрес, организиран от трети страни (съгласно раздел 4.4):

 • Име на конгреса,

 • Обща сума, изразходвана за конгреса, включително

 • Броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.

   

  • Събитие, организирано от компанията: разходваната сума в обобщен вид, включително и броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.

   

  •  Предоставяне на средства на Здравни Организации:

 • Субсидии и дарения: обобщени парични суми и кратко описание на естеството на субсидията или дарението (например субсидия за проучване, дарение на оборудване, продуктово дарение, и т.н.) Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм