2020-06-30 15:43:07+03

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Към новината
2019-06-28 10:37:28+03

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Към новината
Повече

Екофарм

Екофарм ЕООД е сред водещите фармацевтични компании в България. Дружеството извършва дейности, свързани с маркетинг и дистрибуция на широка гама оригинални и генерични лекарства на утвърдени световни компании.

Прилагането на високи етични стандарти, непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите и стриктното спазване на националното и европейското законодателство са водещи корпоративни принципи и елементи от обществената отговорност на Екофарм.

Eкофарм ЕООД се грижи за защитата на вашите данни. Повече информация в тази връзка може да откриете в раздел Корпоративни.

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Екофарм ЕООД е водеща фармацевтична компания в България. Основните дейности на дружеството са:

Внос, търговия на едро и дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти. Производство на лекарствени продукти.

Обхвата на дейностите на Екофарм ЕООД  като производител са сертифициране, освобождаване, съхранение и разпространение на лекарствени продукти.

Екофарм ЕООД има разработени и внедрени Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, Добрата дистрибуторска и Добрата производствена практика, както и Добра практика по проследяване на лекарствената безопасност.

Дейността на дружеството се осъществява от висококвалифициран екип от медицински и други специалисти. Продуктите, с които търгува дружеството се съхраняват в съвременен и модерен склад.

При осъществяване на основната дейност “Екофарм” ЕООД се стреми да бъде лидер на фармацевтичния пазар като:

 1. Спазва приложимото за дейността си законодателство на Република България и ЕС;
 2. Прилага съвременна дистрибуторска практика, създава и поддържа иновативни и надеждни условия за внос, съхранява и дистрибутира лекарствени и други продукти за здравето и красотата на потребителите;
 3. Стреми се да удовлетвори очакванията на всички заинтересовани страни, като поддържа коректно сътрудничества на базата на взаимно доверие, изгодни условия на работа, запазване на добри професионални отношения;
 4. Определя ясни критерии за подбора и оценката на доставчиците за изграждане на взаимноизгодни отношения при осигуряване на висококачествени материали/продукти;
 5. Качествено, бързо и коректно обслужва своите клиенти, чрез специално обучени и тясно профилирани експерти, обезпечени с необходимия високотехнологичен материален ресурс;
 6. Прилага процесен подход при протичането и управлението на взаимосвързани процеси;
 7. Управлява рисковете си и използва възможностите за изпълнение на целите си и предотвратяване на негативни последствия;
 8. Постоянно разширява продуктовата си листа с нови, съвременни, актуални за българския пазар лекарствени продукти с цел повишаване качеството на живот на потребителите;
 9. Непрекъснато усъвършенства квалификацията на служителите, професионалното развитие и мотивация на персонала и повишава качеството на труда, чрез провеждане на вътрешнофирмени обучения, семинари и мероприятия, както и чрез използване на външни за фирмата специализирани обучителни организации;
 10. Ясно разпределя отговорностите по нива, функции и проекти за гарантиране на по-голяма съпричастност на персонала.
 11. Налага спазване на 4-ри основни принципа при управление на процесите и проектите: технологична дисциплина, интегриран подход (екипна работа), правила и процедури, бранд репутация навън и навътре в дружеството;
 12. Осигурява съответствие с текущите изисквания на Системата за управление на качеството, както и непрекъснато подобрение на нейната ефективност.
 13. Осъзнава отговорността си за поддържане на работеща Система за управление, която да гарантира съвместимост на Политиката по качеството и изпълнението на целите и стратегията на организацията, интегрирайки изискванията на Системата за управление в бизнес процесите.
 14. Осигурява система за комуникации и управление на документирана информация, така че да се осигурят условия за вземане на правилни информирани решения;
 15. Осигурява непрекъснато подобрение чрез постоянно наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки за оптимизирането им и подорбяване на ефективността;
 16. Планира и реализира подходящи инвестиции съобразно целите на дружеството;

Ръководството на Екофарм ЕООД гарантира:

 1. Създаване, разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, включително извършване на периодичен преглед за адекватност и актуалност.
 2. Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качеството и реализиране на целите на дружеството.